Aktuality

Novoroční slevová akce

Individuální vedení a reedukace se speciálním pedagogem nyní za 500 Kč/hodina. Nabízíme volná místa v pravidelných individuálních reedukačních kurzech za výhodnou cenu. Kurzy se konají v odpoledních hodinách (náprava poruch učení, předškolní příprava, rozvoj pracovního tempa, Feuersteinovo instrumentální obohacování).

Aktuálně nabízíme

Kurz je zaměřen na komplexní přípravu budoucího školáka.

Lekce zahrnují všechny klíčové oblasti: zrakové rozlišování, rozvoj sluchového vnímání (rytmus, rozlišení hlásek a slabik), orientace v času a prostoru, rozvoj jazykových dovedností, rozvoj verbálního myšlení.

Rozvíjíme čtení a porozumění, matematické dovednosti, psaní a úchop tužky, slovní zásobu, pozornost a koncentraci, učební strategie.

Lektor: Bc. Romana Ludvichová

Čas: úterý 15:30 a 16:30 od 2. 10. 2018 (délka 45 minut)

Místo: Kladno, Pavlisova 2246

Cena: 1 900 Kč (zahrnuje pomůcky, 12 setkání a závěrečnou konzultaci lektora s rodiči)

Kurz je určen dětem, které si chtějí osvojit správnou techniku psaní, k čemuž využíváme celou řadu pomůcek

Zaměřujeme se i na relaxační techniky na uvolnění ruky během kresby před samotným psaním

Kromě psaní je do kurzu zařazen i správný sed a poloha těla při psaní, což práci s tužkou značně ovlivňuje.

Rozvíjíme správný úchop tužky, plynulost a koordinaci pohybu během psaní, návyk na správné sezení, vizuomotoriku a zrakové vnímání.

Lektor: Mgr. Radka Janoušová

Čas: čtvrtek 16:30 od 4. 10. 2018 (délka 45 minut)

Místo: Kladno, Pavlisova 2246

Cena: 2 000 Kč (zahrnuje pomůcky, 10 setkání a závěrečnou konzultaci lektora s rodiči)

Kurz je určen dětem, které si neví rady s ovládáním vlastních emocí, reagují impulsivně či se jim nedaří zapadnout do kolektivu.

Děti se naučí naslouchat a respektovat názor druhého, rozumět emocím a chování druhých lidí.

Kurz probíhá v malé skupině. Prostřednictvím praktických cvičení se učí spolupráci, vzájemnému pochopení a zpracování emocí.

Lektor: Mgr. Pálenská Jana, Bc. Gabriela Michálková

Čas: pondělí 15:30 od 8. 10. 2018

Místo: Kladno, Pavlisova 2246

Cena: 1 900 Kč (zahrnuje pomůcky, 10 setkání a závěrečnou konzultaci lektora s rodiči)

Kurz je určen dětem, které si neví rady s ovládáním vlastních emocí, reagují impulsivně či se jim nedaří zapadnout do kolektivu.

Děti se naučí naslouchat a respektovat názor druhého, rozumět emocím a chování druhých lidí.

Kurz probíhá v malé skupině. Prostřednictvím praktických cvičení se učí spolupráci, vzájemnému pochopení a zpracování emocí.

Lektor: Mgr. Kateřina Plávková, Bc. Daniel Patzelt

Čas: čtvrtek 15:30 od 4. 10. 2018 

Místo: Kladno, Pavlisova 2246

Cena: 1 900 Kč (zahrnuje pomůcky, 10 setkání a závěrečnou konzultaci lektora s rodiči)

Kurz je určen dětem, které si neví rady s ovládáním vlastních emocí, reagují impulsivně či se jim nedaří zapadnout do kolektivu.

Děti se naučí naslouchat a respektovat názor druhého, rozumět emocím a chování druhých lidí.

Kurz probíhá v malé skupině. Prostřednictvím praktických cvičení se učí spolupráci, vzájemnému pochopení a zpracování emocí.

Lektor: Mgr. Kateřina Plávková, Bc. Daniel Patzelt

Čas: čtvrtek 16:30 od 4. 10. 2018

Místo: Kladno, Pavlisova 2246

Cena: 1 900 Kč (zahrnuje pomůcky, 10 setkání a závěrečnou konzultaci lektora s rodiči)

Naše služby

Školní zralost, výchovné obtíže, předškolní kurzy, online příprava.

Vyšetření a náprava poruch učení, profesní orientace, doučování.

Rodinná terapie, individuální konzultace k výchovným potížím.

Vrstevnické programy, semináře a workshopy pro učitele.

Náš tým

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR. Veškeré naše závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny.

Mgr. Simona Pekárková

psycholožka, speciální pedagožka,
terapeutka, ředitelka společnosti

Zaměřuje se na oblast rozvojových programů a podpory pomocí digitálních technologií.

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka,
jednatelka společnosti, zástupkyně ředitelky

V poradně se zabývá psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostikou.

Ing. Marek Pekárek

ekonom,
jednatel společnosti

Zajišťuje strategické řízení společnosti a management klíčových projektů.

PhDr. Daniela Krausová

psycholožka, speciální pedagožka

Zaměřuje se na reedukační činnost, diagnostiku a odborné nápravy vzdělávacích potíží.

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.

psycholožka

Zaměřuje se na oblast psychologické diagnostiky a primární prevence.

Mgr. Veronika Veselá

psycholožka

Zaměřuje se na oblast psychologické diagnostiky a primární prevence.

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka

Zaměřuje se na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí.

Mgr. Jana Pálenská

sociální pedagožka

Specializuje se na individuální pedagogické vedení a péči o klienty s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání.

PhDr. Jana Soukupová

psycholožka, speciální pedagožka

Zabývá se oblastí primární prevence a diagnostiky.

Zuzana Střelková

asistentka, administrativní pracovnice

Zajišťuje veškerou administrativu společnosti, kontakty s klienty a průběžnou péči o ně.

Projekty

PPP STEP od září 2017 spustila projekt „Předškolákovo individualizované vzdělávání“, který je zaměřen na vznik a rozvoj center kolegiální podpory v mateřských školách.

V rámci projektu se školkám a jejich spolupracujícím partnerům nabízí podpora, informace v oblastech, v kterých se mateřská škola potřebuje zorientovat.

Z nabízených témat si mateřské školy vybírají zejména témata jako:

„Spolupráce MŠ a rodičů“
„Možnosti pedagogické diagnostiky“
„Efektivní využívání nových technologií“
„Možnosti vzdělávání bilingvních dětí“
„Přístup a možnosti práce s dětmi s PAS“

Školkám pomáháme vytvářet efektivní pomůcky, organizovat materiály pro screening dovedností předškoláků, dále spolupracujeme na kurikulech předškolních přípravných kurzů.

PPP STEP spolupracuje se společností Techsophia na vývoji detekčního nástroje iSophi“, který v sobě kombinuje tři zdroje informací o dítěti, které společně poskytnou komplexní obrázek o aktuálním stavu školní zralosti dítěte.

Pozorování učitele
(detekční nástroj pro pedagogy)

Rodičovskou zkušenost
(test obecných dovedností)

Dětský pohled
(screeningová aplikace)

Důraz je kladen na propojení těchto tří zdrojů vstupních informací, přičemž části 1. a 2. obsahují okruhy, které mohou signalizovat vážnější problémy a mohou být vodítkem pro hlubší specializovaná vyšetření. Dokončení vysoce profesionální detekčního nástroje je plánováno na konec roku 2018. V rámci projektu bude poskytnut detekční nástroj stovce mateřských škol v ČR.

Spolupráce

Kde nás najdete?

Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.
Telefon: +420 602 590 000

Kladno - Vyšetření

Pavlisova 2246/2, 272 01 Kladno

Kladno

Jana Palacha 1620, 272 01 Kladno

Praha - Libocký dvůr

Rybničná 18/1, 161 00 Praha 6

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup