O nás

O NÁS

Zařízení poradenských a vzdělávacích služeb STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Součástí je široký tým odborníků a především Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR. Veškeré naše závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny.

Vedení

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.

 ředitelka

Ing. Marek Pekárek, MBA

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

zástupce ředitelky

Náš tým se skládá z odborníků s dlouholetou praxí v oblasti podpory vzdělávání a výchovy dětí. Věříme, že každé dítě je osobností s vlastním potenciálem, který lze najít a úspěšně ho rozvíjet. Věnujeme se dětem od 3 let, rodičům (zákonným zástupcům), učitelům, asistentům pedagoga a dalším pedagogickým pracovníkům na území ČR.

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka, terapeutka

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracovala jako psycholožka a speciální pedagožka ve speciálně-pedagogickém centru a pedagogicko-psychologické poradně. Dlouhodobě pracovala s třídními kolektivy a učitelskými sbory na řešení třídních konfliktů a šikany. Spoluzaložila organizaci Techsophia zabývající se efektivním využíváním nových technologií ve vzdělávání. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. Terapeuticky pracuje s dětmi i celými rodinami.

simona.pekarkova[at]ppporadna.cz

Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Pracovala jako psycholožka ve speciální mateřské škole, v centru pro děti s kombinovanými vadami a pedagogicko-psychologické poradně. Podílela se na realizaci několika projektů zacílených na rozvoj učitelských sborů škol a vzdělávání asistentů pedagoga. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

martina.svandova[at]ppporadna.cz

 

Ing. Marek Pekárek, MBA

ekonom

Ing. Marek Pekárek vystudoval obor Mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze. V posledních letech působí ve vrcholných pozicích managementu obchodních společností. V rámci skupiny BigBoard působil v zahraničí (na Ukrajině, v Rusku a na Slovensku). V současnosti se investorsky podílí na rozvoji projektů v oblasti vzdělávání a využívání digitálních technologií.

marek.pekarek[at]ppporadna.cz

 

PhDr. Daniela Krausová

psycholožka, speciální pedagožka

Ve své praxi se zabývá výukovými a výchovnými problémy dětí a mládeže. Věnuje se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, převážně se specifickými poruchami učení, obtížemi plynoucími s dg. ADD, ADHD. Provádí diagnostiku, nápravnou péči a reedukaci, metodicky vede rodiče a pedagogy. Pracuje s dětmi předškolního věku formou stimulačního programu Maxík. V roce 1995 založila s kolegy DYS-centrum® Praha, o.s. (organizace zabývající se problematikou specifických poruch učení a ADD, ADHD), kde pracovala jako psycholog ,lektor a předseda sdružení. Své zkušenosti obohatila několikaletou praxí jako školní psycholog, kde pracovala s žáky jak individuálně tak s třídními kolektivy. Působila ve státních pedagogicko-psychologických poradnách, pracovala ve Středisku výchovné péče ve Slaném. V současné době se věnuje také lektorské činnosti na poli náhradní rodinné péče a sociálně právní ochraně dětí.

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.

psycholožka

Pracovala jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje. Je absolventkou kurzů FIE-I (Feuersteinovo instrumentální obohacení I) a Videotréninku interakcí. Založila časopis pro rozvoj školní připravenosti „Kuliferda“, vydávaný nakladatelstvím Raabe, a podílí se na jeho autorství. Pedagogickou, obecnou a sociální psychologii vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se podílí také na výzkumné a publikační činnosti.

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka

Zaměřuje se na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku dětí.

Mgr. Jana Pálenská

sociální pedagožka

Dlouhodobě se věnuje individuálnímu a skupinovému pedagogickému vedení žáků základních i středních škol, zejména s poruchami učení, pro práci využívá mnoha metod, například i Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování. Pečuje o klienty s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, komunikuje se školami.

pedagog[at]ppporadna.cz

Zuzana Střelková

asistentka, administrativní pracovnice

Zajišťuje veškerou administrativu společnosti, kontakty s klienty a průběžnou péči o ně.

kancelar[at]ppporadna.cz

Ing. Ivana Knetlová

ilustrátorka, spoluautorka pracovních listů

Pracovala jako učitelka ZŠ a MŠ. V současné době působí jako ilustrátorka a je spolupracovnicí neziskové organizace pro handikepované děti „Ucho“. Je autorkou a ilustrátorkou knih „Násobilka – Veselé počítání s klaunem Matějem“, „Hrajeme si s barvami, slovy a obrázky“, „Hrajeme si s čísly“, „Pojďte s námi za zvířátky“. V knize „Kreslíme a vyslovujeme“ publikovala své jazykolamy. Za literární tvorbu obdržela Cenu královny Alisy, Cenu Kantrix Kingové aj. Pomáhá při organizaci akcí Noc s Andersenem a dalších akcí pro děti.

Jitka Klímová

asistentka, účetní, personalistka

Má bohaté zkušenosti z oblasti administrativy, účetnictví a personalistiky. Řadu let pracuje pro neziskové organizace. Dlouhodobě se věnuje rodinám s dětmi vyžadujících speciální péči. Koordinuje péči o klienty v rodinném i školním prostředí.

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup