Kariérní centrum

Speciální kariérové a studijní poradenství na míru

Kariérové a studijní poradenství usnadňuje žákům a studentům rozhodování v životně důležitých situacích, podporuje sebepoznání a nasměruje je k dalšímu vzdělávání nebo kariérové volbě, která nejlépe odpovídá jejich schopnostem, dovednostem a představám.

Image6
 • Rozpoznat a uvědomit si své vlastní silné i slabší stránky
 • Porozumět vlastním stránkám osobnosti
 • Rozpoznat svoji motivaci, zájem, způsob zvládání náročných situací
 • Zjistit paměťové schopnosti a učební strategie
 • Zjistit studijní předpoklady a oblasti profesních zájmů
 • Cílený seberozvoj
 • Sledovat a rozvíjet silné stránky, které ho předurčují k řadě činností a povolání
 • Podporovat a trénovat dovednosti
 • Vyhodnotit vlastní posun a popřemýšlet, kde mohu uplatnit svou jedinečnost
 • Pro žáky zvažující studium na SŠ
 • Pro žáky zvažující víceleté gymnázium
 • Pro žáky uvažujících o studiu na SŠ nebo VŠ v zahraniční
 • Pro děti s delším pobytem v zahraniční a s docházkou na ZŠ, SŠ v zahraničí
 • Vyšetření intelektových dispozic v oblasti verbálních, logických, matematických a paměťových schopností
 • Vyšetření osobnostních charakteristik + silné a slabé stránky
 • Zvládání zátěžových a stresových situací
 • Schopnost koncentrace pozornosti, naplňování cílů, plánování apod.
 • Zjišťování profesních zájmů
 • Sociální kompetence, schopnost přizpůsobení

Náš přístup lze nazvat celostním – nelze plánovat budoucnost, aniž bychom nevzali v potaz naši minulost a přítomnost. Není možné řešit vše jen „hlavou“ a ignorovat praktické zkušenosti, emoce, schopnost adaptace. Nezaměřujeme se jen na vzdělání a profesi. Cílem našeho programu je rovněž  rozvoj motivace klienta, hodnot, zájmů a rolí.

Image1
 • Rozhovor s rodiči cca 40-50 minut
 • Dopolední část vyšetření se žákem/studentem cca 3 hodiny
 • Pauza na oběd a odpočinek
 • Odpolední část vyšetření se žákem/studentem cca 2,5 hodiny

Celkem 6,5 – 7 hodiny

(přítomnost rodičů během vyšetření není nutná)

 • Setkání s rodiči a žákem/studentem
 • Seznámení s výsledky vyšetření a jejich interpretace
 • Doporučení pro rodiče a žáka

Celkem cca 1,5 hodiny

Rodiče si vyzvednou vypracovanou podrobnou písemnou zprávu nebo jim je zpráva z vyšetření zaslána poštou.

Pro rodiče i studenty je k dispozici krátký popis, k čemu metody slouží a jaké informace mohou očekávat. 

Je metoda pro zjišťování několika dimenzí osobnosti např. extraverze, otevřenosti vůči zkušenosti, přívětivosti a svědomitosti. Každý z těchto rysů je reprezentován dílčími charakteristikami, jejichž míra se často odráží do nejrůznějších situací v každodenním životě. Metoda je zároveň používána k hodnocení rysů osobnosti. Využíváme nejaktuálnější český překlad dotazníku standardizovaný v roce 2015.

Metoda zjišťuje intelektové dispozice v řadě různých oblastí, v rozšířené verzi umožňuje také hodnocení znalostí a paměti. Zdánlivě se podobá testům studijních předpokladů, které jsou často využívány u nejrůznějších přijímacích zkoušek, jeho administrace probíhá podobným způsobem – vyplňování testu proto může být zároveň příležitostí vyzkoušet si, jak může vyplňování podobného testu vypadat. Podle zvoleného rozsahu může trvat přibližně 90 minut.

Metoda pro rodiče je dotazník pro rodiče dětí ve školním věku. Umožňuje zhodnotit specifické aspekty fungování a chování dětí, jako je schopnost přesouvat pozornost, plánovat, organizovat si činnost i prostor okolo sebe, schopnost kontroly a inhibice (útlum) vlastního chování, emoční kontrola či pracovní paměť (souhrnně tzv. exekutivní funkce). Vychází se přitom přímo ze situací, které mohou rodiče pozorovat v domácím prostředí.

Standardizovaná metoda určená pro posouzení různých kvalit pozornosti. Jako hlavní ukazatele schopnosti soustředit se využívá tempo a pečlivost pracovního výkonu při rozlišování zrakových podnětů, které se liší pouze v drobných detailech. Metoda má velmi široké využití.

Dotazník umožňuje zachytit řadu způsobů, kterými reagujeme v zátěžových situacích, a strategií, jakými se tyto situace snažíme zvládat. Test identifikuje strategie zpracování stresu, které si dotyčný dokáže uvědomit natolik, že dokáže odpovídat na otázky zaměřené právě na tyto strategie. Používané strategie mohou být v různých situacích více či méně vhodné a konstruktivní – některé vedou k redukci stresu, jiné naopak k jeho zesílení. Pojmenování těchto strategií může být proto velmi užitečné pro další uvažování o tom, do jaké míry člověku vyhovují. V případě zájmu mohou být výsledky také podkladem pro následný osobní rozvoj a hledání, jak lze se zátěžovými situacemi nakládat výhodněji.

Soubor testů určený k posouzení úrovně čtení, psaní a předpokladů k těmto činnostem (kromě čtenářských a pisatelských dovedností se hodnotí např. schopnost pohotové manipulace se slovy). Baterie se používá u žáků druhého stupně základních škol a je možné ji využít také pro žáky s podezřením na obtíže z okruhu poruch učení.

Dotazník stylů učení slouží ke zjišťování informací o tom, jak se člověku učí nejlépe – jaké prostředí je pro něj na učení optimální, jaké činnosti mu vyhovují při školní výuce, jakou roli u něj hrají sociální a motivační faktory. Cílem by přitom měla být maximalizace výkonu při učení. Kromě údajů o individuálních preferencích při učení, dotazník zároveň nabízí i konkrétní doporučení pro intervence – tedy návody, na co se zaměřit a co je možné udělat pro to, aby bylo učení efektivnější.

Soubor metod používaných k vyhledávání a rozpoznání nadaných žáků. Součástí je řada testů využívaných podle věku a zaměření zájmů dítěte. V závislosti na věku žáka se hodnotí vybrané kognitivní, motivační, zájmové a sociálně-emoční charakteristiky, ve vyšších ročnících jsou zařazovány také didaktické testy z konkrétních předmětů.

Slouží k odhalení předpokladů, osobnostních charakteristik a zájmů dotazovaného. Zahrnuje širokou škálu skutečných činností, u kterých dotazovaní vyjadřují, jak moc by je bavilo či nebavilo se jim věnovat, nebo které činnosti by je bavily více než jiné. Získané informace jsou užitečné pro vyhledávání a výběr vhodného profesního zaměření. Vyplnění dotazníku obvykle trvá přibližně 20-40 minut.