Kariérní poradenství

Kariérní poradenství

Pokud se rozhodujete o volbě povolání, může pro vás být užitečná schůzka s psychologem, který pomůže vašemu směrování k dalším studijním či profesním krokům.  O směřování dalšího vzdělávání dětí či volby SŠ je dobré uvažovat mnohem dříve než v posledním ročníku základní školy. Podrobné a efektivní kariérové poradenství může proto být cenným pomocníkem. Testy používané při vyšetření jsou velmi dobrým nástrojem pro rozhodování, protože nabízejí vhled do zájmů, potřeb a hodnot, a jejich vztahu ke konkrétním profesím či studijním oborům.

Kariérní poradenství (career assessment) je proces zjišťování zájmů, dovedností, osobnostních rysů a hodnot. Pokud využijete kariérní poradenství spojené s vyšetřením zaměřeným na tyto čtyři oblasti, pravděpodobně zjistíte, jaké profese by vám nejvíce vyhovovaly.

 Kariérové poradenství obnáší rozhovor, dále pak práce s různými testovými bateriemi. Nejedná se ovšem jen o testy v pravém smyslu slova – ve většině metod neexistují žádné správné ani špatné odpovědi. Výsledky testů nám umožňují usuzovat, do jaké míry jsou pro nás jednotlivá profesní zaměření vhodná. Na základě těchto výsledků je možné vybrat náměty k volbě povolání.

Na začátku je dobré zvážit několik otázek, které mohou napovědět, co je v dané situaci nejvhodnější:

Z jakého důvodu chci využít kariérní poradenství?

První věcí, nad kterou je dobré v souvislosti s kariérním poradenstvím uvažovat, je, za jakým účelem ho potřebujete. Kariérní poradenství je obvykle vhodnou metodou pro:

  • Prohlubování sebeuvědomění

  • Rozšiřování povědomí o profesích

  • podporu a provázení studiem

Jaký proces by mělo kariérní poradenství podpořit?

Na začátku rozhodování jsou mladí lidé často na pochybách a mají jen mlhavou představu o tom, co by mohli dělat a k jakému povolání mají předpoklady. Často jsou zmatení nejen z budoucího výběru, ale i nejistí, jaké osobnostní kvality mají. Kariérové poradenství by studenty mělo postupně dovést k optimálnímu rozhodnutí.

Názorným teoretickým rámcem je tzv. Kariérní diamant (Andersen, 2006), který ilustruje proces rozhodování:

Kariérní diamant znázorňuje člověka, který začíná v bodě „A“. V této fázi už si je člověk vědom toho, že se musí rozhodnout pro nějaké povolání, nebo začít zkoumat, jaké má kariérní možnosti.

Horní strana diamantu ukazuje, jak naše sebeuvědomění a sebepoznání nejdříve roste, a následně směřuje k bodu „C“, který představuje volbu nebo změnu. Spodní část znázorňuje nejprve rozšiřování přehledu o možnostech, a následně již také směrování ke konkrétnímu rozhodnutí.

Levá část diamantu se nazývá explorační fáze. Během explorační fáze člověk zkoumá své vlastní sebepojetí, a zároveň si rozšiřuje povědomí o světě práce. Pravá strana diamantu je integrační fází, během které dochází k propojování sebepojetí a znalostí o sobě s nově získanými znalostmi o světě práce:

Role poradce:

Kariérní poradce může člověka podpořit v dosahování jednotlivých kroků:

  1. Prohlubování sebeuvědomění: Zjišťování a zkoumání rysů, preferencí, zájmů, schopností a dovedností dotyčného.

  2. Zapracovávání povědomí o světě do sebepojetí: Propojování specifických rysů, preferencí, zájmů, schopností a dovedností s konkrétními povoláními, obory a příležitostmi.

Profesní cestu člověka je možné chápat jako sled propojených diamantů, ve kterých procházíme procesem znovu dokola.

Co chci prostřednictvím kariérního poradenství zjistit?

V průběhu vyšetření k volbě povolání je možné zjišťovat řadu různých faktorů, které mohou mít vliv na volbu povolání.  Těmito faktory jsou nejčastěji zájmy, schopnosti, rysy osobnosti, hodnoty, silné stránky a dovednosti.

Zájmy

Zájmy jsou jedním ze základních faktorů v oblasti vzdělávání, osobního rozvoje a povolání, protože popisují stav pozitivního zaujetí, ve kterém člověk rád pracuje a učí se.  Je prokázáno, že 25-30% výkonu se zakládá čistě na zájmech. Zájmy    jsou velmi podstatné, protože zvyšují jak potěšení, tak i podaný výkon.

Zjištění, jaké mají lidé zájmy, je tedy pro výběr povolání stěžejní. Pokud pracují na něčem, co je zajímá, často práci vykonávají s vysokým zaujetím, někdy nazývané tzv. „flow“ (Csikszentmihalyi, 1997; Krapp, 2002; Psychology Today, 1997). Jednoduše řečeno, když nás práce baví, máme pocit, že nám čas ubíhá rychleji, a jsme přitom produktivní.

U lidí, které jejich obor zajímá, se projevují:

  • Příjemné pocity z dobře vynaložené snahy

  • Lepší soustředění

  • Ochota učit se

Osobnostní rysy

Osobnostní rysy je možné chápat jako tendence k obvyklým způsobům chování, poznávání, preferencím a emočním vzorcům. Různé teoretické přístupy pracují s různými osobnostními rysy. Například psychology často využívaná, tzv. Velká pětka (v originálu The Big Five personality assessment) hodnotí jako základní, všem kulturám společné oblasti osobnostních rysů otevřenost vůči zkušenostem, svědomitost, extraverzi, přívětivost a neuroticismus (John & Srivastava, 1999). Některé teorie využívají větší množství základních rysů, ale společnou vlastností různých přístupů je, že se jejich popsané osobnostní rysy vždy vztahují k tomu, jak lidé přistupují k různým situacím a k době samým, a jakým způsobem se rozhodují.

Hodnoty

Hodnoty bývají používány pro popsání toho, čeho si člověk cení na pracovišti nebo ve svém životě. Hodnotou pro nás může být například rovnováha mezi prací a osobním životem či pomoc druhým. Ideální je získat tyto informace v průběhu fáze prohlubování sebeuvědomění. Hodnoty jsou také důležité pro posouzení, jak dobře se hodíme do určité společnosti či organizace, protože nejlépe se budeme cítit v organizacích, které si cení stejných věcí jako my.

Přednosti

Přednost, nebo také silná stránka, je charakterizována jako předem existující, přirozený či intuitivní způsob chování, myšlení či cítění, ve kterém jsme dobří a dodává nám energii. Například předností člověka, kterého baví probírat se daty, může být analytické myšlení. Silné stránky jsou skvělým způsobem ke zvýšení sebeuvědomění a mohou hrát zásadní roli při sjednocování vlastního sebepojetí s povědomím o pracovním trhu.

Emoční inteligence

Emoční inteligence je často užívaným pojmem v oblasti businessu či na vedoucích pozicích, kde je výhodné mít co nejrozvinutějších následujících pět schopností či charakteristik: sebeuvědomění (znalost sebe sama), seberegulaci, empatii, motivaci a sociální vnímavost. Obecněji lze emoční inteligenci popsat jako schopnost chápat a regulovat své vlastní emoce, a rozumět a vcítit se do emocí druhých. Metody využívané v rámci vyšetření profesní orientace často přinášejí mimo jiné také informace o některých z výše zmíněných aspektů emoční inteligence.

Různé druhy emoční inteligence mají pro různá povolání rozdílný význam. Sociální všímavost bude například zcela zásadní vlastností úspěšného prodejce či obchodního zástupce, ale pro vývojáře softwaru již pravděpodobně tak významná nebude.

References:

Andersen, P. (2006). The Career Diamond: A Teaching Tool Illustrating The Process Of Career Counseling. Retrieved from https://www.counseling.org/resources/library/VISTAS/vistas06_online-only/Andersen.pdf

Csikszentmihalyi, M. (1997). The masterminds series. Finding flow: The psychology of engagement with everyday life. New York, NY, US: Basic Books.

Grant, A. M. (2013). Rethinking the extraverted sales ideal: The ambivert advantage. Psychological Science24(6), 1024-1030.

Guruge, M. (2018). A career counselor’s guide to career assessment. Retrieved from https://awato.org/career-assessment-guide/

John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big-Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (Vol. 2, pp. 102–138). New York: Guilford Press.

Krapp, A. (2002). Structural and dynamic aspects of interest development: Theoretical considerations from an ontogenetic perspective. Learning and Instruction12(4), 383-409.

Psychology Today (1997). Finding Flow: Reviews the book ‚Finding Flow,‘ by Mihaly Csikszentmihalyi. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/intl/articles/199707/finding-flo