O nás

O NÁS

Zařízení poradenských a vzdělávacích služeb STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Součástí je široký tým odborníků a především Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.

Pedagogicko-psychologická poradna STEP poskytuje psychologické a speciálně-pedagogické služby. Je zapsána v rejstříku školských zařízení MŠMT ČR. Veškeré naše závěry, zprávy a doporučení mají ze zákona stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-psychologické poradny.

Vedení

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol.

 ředitelka

Ing. Marek Pekárek, MBA

jednatel

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

zástupkyně ředitelky

Náš tým se skládá z odborníků s dlouholetou praxí v oblasti podpory vzdělávání a výchovy dětí. Věříme, že každé dítě je osobností s vlastním potenciálem, který lze najít a úspěšně ho rozvíjet. Věnujeme se dětem od 3 let, rodičům (zákonným zástupcům), učitelům, asistentům pedagoga a dalším pedagogickým pracovníkům na území ČR.

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol.

psycholožka, speciální pedagožka, terapeutka

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracovala jako psycholožka a speciální pedagožka ve speciálně-pedagogickém centru a pedagogicko-psychologické poradně. Dlouhodobě pracovala s třídními kolektivy a učitelskými sbory na řešení třídních konfliktů a šikany. Spoluzaložila organizaci Techsophia zabývající se efektivním využíváním nových technologií ve vzdělávání. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. Terapeuticky pracuje s dětmi i celými rodinami. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii. Má zkušenosti s prací školního psychologa. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členem Britské psychologické společnosti.

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Pracovala jako psycholožka ve speciální mateřské škole, v centru pro děti s kombinovanými vadami a pedagogicko-psychologické poradně. Podílela se na realizaci několika projektů zacílených na rozvoj učitelských sborů škol a vzdělávání asistentů pedagoga. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.

 

Ing. Marek Pekárek, MBA

ekonom

Ing. Marek Pekárek vystudoval obor Mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze. V posledních letech působí ve vrcholných pozicích managementu obchodních společností. V rámci skupiny BigBoard působil v zahraničí (na Ukrajině, v Rusku a na Slovensku). V současnosti se investorsky podílí na rozvoji projektů v oblasti vzdělávání a využívání digitálních technologií.

 

Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová

vedoucí psycholožka

Dlouhodobě se zabývá prací s dětmi a dospívajícími. Vystudovala obor Školský management na PedF UK v Praze a psychologii na FF MU v Brně. Pracovala 20 let ve školství, nejdříve jako učitelka, pak ve vedení základní školy, dále v pedagogicko-psychologické poradně. Má zkušenosti s přípravou a vedením adaptačních programů pro děti a studenty, s vedením skupin na aktuální témata (motivace, tréma, komunikace, paměť a pozornost apod.) Lektoruje semináře a workshopy pro učitele a rodiče dětí v oblasti psychologie.

V PPP STEP se zaměřuje na psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku, vedení kurzů a workshopů. Hovoří plynně anglicky a německy a věnuje se proto také na diagnostice dětí s odlišným mateřským jazykem. Je zapojena do některých mezinárodních projektů, které PPP STEP vede.

Mgr. Eva Mazánková

sociální pedagožka, lektorka

Absolventka magisterského oboru sociální pedagogika na FF UK a specializačních kurzů v oboru speciální pedagogika. V poradně koordinuje a vytváří projekt SMART, který je zaměřen na rozvoj informatického myšlení předškolních dětí. Dále se zaměřuje na individuální a skupinovou práci s dětmi, které mají potíže v sociální a komunikační oblasti, rozvoj školní zralosti a grafomotorických dovedností. Věnuje se také individuálnímu doučování a reedukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a s potížemi se zvládáním učiva ve škole.

Bc. Gabriela Michálková

sociální pedagožka, lektorka

V poradně je lektorem a koordinátorem skupinových kurzů Nácviku sociálních dovedností a vrstevnických programů ve školách. Koordinuje aktivity zajišťující doučování a s klienty pracuje i individuálně formou terapeutických vedení. Spoluvytváří a lektoruje team-buildingové seznamovací kurzy vystavěné na zážitkové pedagogice a také kurzy v rámci studijního a kariérového poradenství.

Mgr. Kateřina Plávková

sociální pedagožka, lektorka

Absolventka oboru Sociální pedagogika na FF UK. V pedagogicko-psychologické poradně STEP je lektorem skupinových kurzů Nácviku sociálních dovedností a koordinuje vytváření doporučení podpůrných opatření pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Má několikaleté zkušenosti s vedením vrstevnických programů v rámci školské prevence rizikového chování. Zkušenost má též s tvorbou metodické podpory pro programy osobnostně sociální výchovy a s jejich realizací v různých věkových a cílových skupinách – od žáků ve školách, přes děti v dětském domově, až po studenty vysokých škol.

Renata Izerová

asistentka kanceláře

Průběžně pečuje o klienty a koordinuje komunikaci mezi nimi a odbornými pracovníky. Zajišťuje veškerou administrativu společnosti a chod kanceláře.

Mgr. Viera Kliszová

psycholožka

Působila v psychiatrické léčebně na oddělení závislostí, v pedagogicko-psychologické poradně a v intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím. V současnosti se věnuje psychologickému poradenství a psychoterapii dospělých ve své soukromé praxi, v PPP STEP se zaměřuje na psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku dětí. Absolvovala dlouhodobý výcvik v psychodynamické psychoterapii, krátkodobý výcvik v Edukativní rodičovské terapii, má zkušenost s vedením kurzů osobnostního rozvoje pro středoškoláky as poskytováním telefonické krizové intervence dětem v nouzi.

Bc. Gabriela Michálková

koordinátorka vzdělávacích aktivit a vedoucí NSD a IV PS

Dokončuje magisterské vzdělání v oboru Sociální pedagogika. V poradně působí jako koordinátor reedukačních a doučovacích aktivit pro děti s SPU. Vede skupiny Nácviku sociálních dovedností a s klienty pracuje i individuálně formou psychologických vedení. Podílí se na realizování odborných materiálů pro učitele i rodiče (diagnostické listy, publikace PPP STEP aj.).

Mgr. Hana Drvotová

speciální pedagožka

Vystudovala speciální pedagogiku a výchovné poradenství na UK Praha a dlouhá léta působí jako speciální pedagog se zaměřením na přípravu předškoláků a na děti se specifickými poruchami učení.
Věnuje se také problematice školní úspěšnosti. Vedle aktivní práce v poradně také přednáší v mateřských školách na téma školní zralost. Propojuje práci v základní škole s prací poradenského pracovníka. Mnoho let učí děti na 1. stupni, především první a druhé třídy. Dále pracuje s žáky z celého prvního stupně, především v oblasti výchovného poradenství. Bohaté zkušenosti má z minulých let i s žáky druhého stupně.

Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.

psycholožka, speciální pedagožka

Pracovala 10 let jako psycholog a speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje, kde získala mnohé zkušenosti při diagnostice dětí a dospívajících, při individuální terapeutické práci, práci se skupinami, třídními kolektivy, i při práci s rodinami. Absolvovala sebezkušenostní výcvik a teoretické vzdělávání v psychoterapii (v modelu SUR), a dále celou řadu odborných výcviků a kurzů v oblasti psychodiagnostiky a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V PPP Step se zaměřuje především na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku. Zároveň působí jako akademický pracovník na Univerzitě Karlově, Filozofické fakultě, na katedře pedagogiky, kde přednáší psychologické disciplíny, speciální pedagogiku, poradenství, a rovněž se věnuje výzkumné a publikační činnosti.

PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D.

psycholožka

Pracovala jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského kraje. Je absolventkou kurzů FIE-I (Feuersteinovo instrumentální obohacení I) a Videotréninku interakcí. Založila časopis pro rozvoj školní připravenosti „Kuliferda“, vydávaný nakladatelstvím Raabe, a podílí se na jeho autorství. Pedagogickou, obecnou a sociální psychologii vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se podílí také na výzkumné a publikační činnosti.

Mgr. Tomáš Sýkora

specialista na vzdělávací technologie

Mgr. Tomáš Sýkora vystudoval obor Softwarové inženýrství na FIT ČVUT a Studia nových médií na FF UK, také se věnoval technologiím pro výuku na Utrechtské univerzitě. Spoluzakládal firmy TechSophia a iSophi Education zaměřené na vznik nástrojů pro vzdělávání. Vedl vývoj výukových her pro předškoláky a také pro děti na prvním stupni ZŠ, tyto projekty podpořily rozvoj dovedností desítek tisíců dětí v ČR. Spolupracuje na výzkumech multimediálních vzdělávacích materiálů v AMULABu při MFF UK. Vede přednášky a workshopy pro rodiče a učitele o možnostech nových technologií.