Pro cizince / Pro žáky s OMJ – Pro školáky

Pro školáky

Základní konzultace

Konzultace je zacílena na zorientování se v problematice, se kterou rodiče přicházejí, a zvolení nejvhodnějšího postupu a metod pro zmírnění potíží či jejich odstranění. Psycholog či speciální pedagog s rodiči zkonzultuje klíčové body potíží a navrhne další vhodnou psychologickou, speciálně pedagogickou či jinou péči.

Psychologické či speciálně-pedagogické vyšetření

Zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností (čtení, písemný projev, zrakové a sluchové vnímání, matematické dovednosti, řeč, rozumové a sociální dovednosti aj.) Věnujeme se zjišťování silných stránek dítěte i oslabených oblastí. Součástí jsou doporučení a vysvětlení metod podpory a rozvoje. V případě obtíží lze domluvit systematické vedení dítěte. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Zpráva se vydává v češtině, případně je po dohodě možné zajistit kvalifikovaný překlad do angličtiny za příplatek (cca 2500 Kč). Vyšetření se provádějí v případě podezření na specifické vývojové poruchy učení či chování, při nápadnostech v chování, jednání a učení.

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží ve škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických / psychiatrických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Komplexní vyšetření (speciálně-pedagogické + psychologické vyšetření)

Tento typ vyšetření se nejčastěji provádí z důvodu diagnostiky specifických poruch učení (SPU), specifických poruch chování (např, při podezření na sy ADHD, sy ADD), při jiných nápadnostech dítěte v jednání, chování, učení a v řeči. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Zpráva se vydává v češtině, případně je po dohodě možné zajistit kvalifikovaný překlad do angličtiny za příplatek. Závěr a doporučení jsou podkladem pro stanovení míry podpory pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pro ZŠ. Rodičům jsou podrobně vysvětleny možnosti vhodné práce v domácím prostředí. Záleží nám na tom, aby se děti cítily dobře a bezpečně po celou dobu návštěvy u nás.

Komplexní vyšetření je vhodné i v případě žádosti o domácí (individuální) vzdělávání. Ze závěrů vyšetření a konzultace vyplývají doporučení pro práci v domácím prostředí.