Pro předškoláky

Základní konzultace

Konzultace je zacílena na zorientování se v problematice, se kterou rodiče přicházejí, a zvolení nejvhodnějšího postupu a metod pro mírnění potíží či jejich odstranění.  Psycholog či speciální pedagog s rodiči zkonzultuje klíčové body potíží a navrhne další vhodnou psychologickou, speciálně pedagogickou či jinou péči.

Psychologické či speciálně-pedagogické vyšetření

Vhodné, pokud máte obavy, zda dítě přiměřeně zvládá všechno, co je potřeba před nástupem školní docházky. Vhodné pro zhodnocení aktuální úrovně schopností v oblastech rozvoje. Zaměřujeme se na zjišťování silných stránek dítěte, které jsou pro něj oporou v rozvoji, i na zjišťování oblastí s deficitem. U těchto oblastí je součástí nejen doporučení metod postupů k rozvoji, ale v případě potřeby i další systematické vedení a podpora rodičů či pedagogů, jak s dětmi pracovat. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření.

Co od Vás budeme chtít?

Vyšetření školní zralosti

Zhodnocení úrovně oblastí rozvoje (např. řeč, grafomotorika, sluchové vnímání atd.) podstatných pro plnění školních nároků. Vyšetření probíhá v příjemné atmosféře, kde je dítěti umožněno si na novou situaci zvyknout. Vyšetření je formou různých drobných herních aktivit, kreslení a povídání. Rodičům jsou sděleny závěry a dostatek doporučení a aktivit vedoucí k rozvoji dovedností. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření.

Co od Vás budeme chtít?

Posouzení možnosti předčasného nástupu do ZŠ (tzv. předčasná školní zralost)

Jde o posouzení vhodnosti předčasného nástupu do ZŠ a celkovou kapacitu dítěte nést zátěž školních nároků. Provádí se komplexní vyšetření (psychologické a speciálně-pedagogické). Vlídný přístup a útulné prostředí umožňuje dítěti zvládnout nové prostředí.  Pozornost je upřena na sociální, emoční oblast a aktuální rozumové schopnosti. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření.

Předčasným nástupem do ZŠ rozumíme (v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění) zahájení školní docházky dítětem, které do 31.8. daného roku nedovršilo 6 let věku, zároveň však dosáhlo nejpozději 30.6. téhož roku 5 let.

U všech závěrů a vyšetření klademe důraz na předávání a vysvětlování
konkrétních bodů aktuálního plánu rozvoje dítěte.

Přípravný kurz pro děti před nástupem školní docházky

Kurzy jsou určeny pro předškolní děti ve věku 5-7 let, které se připravují na zahájení školní docházky. Přijímáme i děti s odkladem školní docházky. Jde o komplexní přípravu na nácvik čtení a psaní, rozvoj matematických dovedností a školních pracovních návyků. Lekce zahrnují aktivity ze všech klíčových oblastí pro rozvoj předškoláka. Aktivity zaměřené na:

 • Zrakové rozlišování tvarů
 • Rozvoj sluchového vnímání (poznávání hlásek ve slově, vnímání rytmu slov, sluchové rozlišování podobných slabik)
 • Matematické představy (určování počtu, základní logická úvaha, jednoduché přičítání a odčítání prvků)
 • Orientace v čase a prostoru (fáze dne a roku, orientace v týdnu, chápání předložek nad, pod, vedle,…., pravolevá orientace)
 • Grafomotorická cvičení (příprava na nácvik psaní písmen, kreslení a průpravné cviky)
 • Rozvoj jazykových dovedností – hry s řečí (hledání rýmů, slov opačného nebo stejného významu apod.)

Grafomotorický kurz pro děti před nástupem školní docházky

Kurz je určen především dětem, které mají obtíže se správným držením tužky, s plynulostí pohybu při grafickém projevu i s nedostatečným uvolněním ruky při kreslení.
Zařazeny mohou být i děti, které nerady kreslí a výtvarným činnostem se vyhýbají.

10 lekcí (po 45 minutách) zahrnuje aktivity zaměřené zejména na:

 • Uvolňovací grafomotorické cviky
 • Rozvoj vizuomotoriky (dráhy, jednotažky)
 • Rozvoj zrakového rozlišování
 • Nácvik grafických prvků
 • Správný úchop psacího náčiní a postavení ruky
 • Správný sed a polohu těla

V kurzu používáme speciální pomůcky – masážní ježky, ergonomické psací potřeby – trojhranné tužky a pastelky, násadky, využíváme z počátku velké formáty papíru a bílé tabule, postupem zmenšujeme pohyb ke standardu.

Individuální péče pro předškoláky vedená psychologem/speciálním pedagogem

Pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky s výraznými obtížemi v několika oblastech, nerovnoměrným vývojem, podezřením na poruchy pozornosti či těžšími řečovými obtížemi.

Materiály jsou pro dítě připravovány individuálně s upravenou stoupající náročností. Ve vedení se podporuje motivace dítěte, kombinace technik a stylů učení usnadňujících získávání nových dovedností.

Rodinná terapie

Služba je určena pro všechny členy rodiny. V rámci této psychoterapie pracujeme na základě systemického přístupu k rodině – tzn. každý člen rodiny se podílí na radostech i starostech rodiny. Naším cílem je společně s klienty najít a posílit kompetence rodiny ke zvládání každodenního života. Cílem je společně s klientem najít a posílit zvládání obtížných situací. Využívá se dialogu a vhodných terapeutických technik. Jde o společné hledání způsobů, jak potíže a problémy řešit, jak je zmírnit nebo jak s nimi dále žít.