Pro školáky

Základní konzultace

Konzultace je zacílena na zorientování se v problematice, se kterou rodiče přicházejí, a zvolení nejvhodnějšího postupu a metod pro mírnění potíží či jejich odstranění. Psycholog či speciální pedagog s rodiči zkonzultuje klíčové body potíží a navrhne další vhodnou psychologickou, speciálně pedagogickou či jinou péči.

Psychologické či speciálně-pedagogické vyšetření

Zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností (čtení, písemný projev, zrakové a sluchové vnímání, matematické dovednosti, řeč, rozumové a sociální dovednosti aj.) Věnujeme se zjišťování silných stránek dítěte i oslabených oblastí. Součástí jsou doporučení a vysvětlení metod podpory a rozvoje. V případě obtíží lze domluvit systematické vedení dítěte. Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Vyšetření se provádějí v případě podezření na specifické vývojové poruchy učení či chování, při nápadnostech v chování, jednání a učení.

Co od vás budeme chtít?

Komplexní vyšetření (speciálně-pedagogické a psychologické vyšetření)

Posouzení a diagnostika specifických poruch učení (SPU) či specifických poruch chování (např. ADHD). Závěrečná zpráva je součástí vyšetření. Závěr a doporučení jsou podkladem pro stanovení míry podpory pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pro ZŠ. Dle závěru odborného pracovníka je součástí zprávy k vyhotovení podkladu pro individuální vzdělávací plán (IVP) pro ZŠ. Rodičům jsou podrobně vysvětleny možnosti vhodné práce v domácím prostředí. Záleží nám na tom, aby se děti cítily dobře a bezpečně po celou dobu návštěvy u nás.

Co od vás budeme chtít?

Vyšetření profesní orientace

Pro žáky 9. tříd zvažující volbu dalšího vzdělávání a volbu budoucího povolání. Součástí vyšetření je posouzení úrovně rozumových schopností a posouzení studijních předpokladů pro úspěšnost na SŠ. Věnujeme se také zhodnocení studijních ambic a motivace k danému typu studia. Součástí je konzultace výsledků a doporučení vhodných oborů a profesí v rámci možností. Vyšetření lze provádět i skupinově (od 5 osob výše). Cena dle domluvy (podle počtu vyšetřovaných dětí).

Vedení dětí s rizikem rozvoje specifických poruch učení nebo s rizikem školní neúspěšnosti

Pro děti prvního stupně ZŠ s potížemi ve zvládání školních nároků, s potížemi ve čtení, psaní a v matematice. Cílem je identifikace původu obtíží při zvládání učiva a posilování oslabených oblastí podle potřeb každého dítěte. Náplň kurzu je zaměřena na zlepšení čtenářských dovedností, čtení s porozuměním, práce s chybou v psaném projevu, posilování učebních strategií, upevňování žádoucích postupů při učení a budování sebedůvěry.

Vrstevnická skupina – seberozvojový kurz nácviku sociálních dovedností

Skupina je zaměřená na nácvik a podporu sociálních dovedností, především na schopnost rozpoznávat a zacházet s emocemi sebe a druhých, na verbální a neverbální komunikaci s vrstevníky, nácvik zvládání krizových situací. Program má formu praktických cvičení a získávání zpětné vazby od ostatních. Nedílnou součástí je prostor pro aktuální témata účastníků.

Vrstevnická skupina je určená pro děvčata a chlapce z 1.- 9. třídy. Zájemce rozdělujeme do skupin dle věku, ale i povahových rysů. Často se jedná o děti, které mají obtíže při komunikaci v třídním kolektivu, mnoho si nevěří nebo mají pocit, že jim nikdo nerozumí. Snažíme se děti naučit korigovat vlastní impulzivitu a utvářet si adekvátní náhled na své chování a jednání. Skupina je také vhodná pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a chtějí se o sobě dozvědět něco nového. Skupina má 5-8 členů, scházíme se jednou týdně na hodinu. Kurz je na 10 setkání, po kterých následují individuální konzultace s rodiči o fungování dítěte ve skupině a naplánování možností dalšího rozvíjení.

Jak být sama sebou?

(pro dívky od 6. do 9. třídy s problematickým vnímáním sebe sama a obavami „Jak mě vidí okolí?“)

Cílem kurzu je zvýšení sebevědomí, podpora jedinečnosti osobnosti každé dívky, prevence proti pocitům méněcennosti a vytváření přiměřených, užitečných strategií chování. 
Lektorka a koučka umožňuje sdílet emoce a pocity, podporuje dívky v mluvení o tématech spojených s tímto obdobím (jak vnímám své tělo, moje image, vztahy s okolím).

Zaměřeno na osobnostní a sociální rozvoj dívek, podporu zdravého sebevědomí, uvědomování si pozitivních stránek vlastní osobnosti.

Individuální vedení, reedukace a doučování se speciálně-pedagogickým přístupem

Určeno pro děti na celém prvním stupni ZŠ s obtížemi ve zvládání školních nároků a učiva, pro děti se závažnými projevy specifických poruch učení, chování, řečovými obtížemi apod. Materiály jsou pro dítě připravovány individuálně s upravenou stoupající náročností, kterou dítě zvládá.

ROPRATEM (program rozvoje pracovního tempa)

Program je určený pro děti, které potřebují na svou práci více času či častou dopomoc a nestáčí svým tempem spolužákům. Rozvíjí paměť, sebekontrolu, rozsah soustředění, pozornost a organizaci práce.
ROPRATEM je založený především na domácí práci dítěte s rodičem, která je doplňována o pravidelná setkání s odborníkem v poradně. Úkoly zadává dítěti odborník při individuálním vedení a následně rodič na základě příručky. Děti pracují doma každý den zhruba 15 minut dle připravených materiálů.

Feuersteinovo instrumentální obohacování (přemýšlím, jak přemýšlím pro děti od 8 let a dospělé)

Kurz je zaměřen na pochopení vlastních myšlenkových operací a jejich rozvoj. Jedinec se naučí nové způsoby řešení problémů a učební strategie. Rozvíjí se rozumové schopnosti, logické myšlení, učební postupy a postupy řešení problémů, učební potenciál a vnitřní motivace k učení. Kurz může probíhat formou malé skupinky nebo individuální práce na základě domluvy. Délka jednoho setkání je 45 minut, může se konat každý týden či jednou za 14 dní.

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

To make an appointment, please contact us by phone +420 602 590 000,

or by email info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup