Pro školyVRSTEVNICKÉ PROGRAMY PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY


Poskytujeme profesionální intervenci a odborné poradenství v oblasti sekundární prevence rizikového chování ve třídních kolektivech na ZŠ a SŠ. Jedná se především o nezdravé vztahy ve třídě, vylučování jedince z kolektivu, šikanu, projevy násilí a agrese, kyberšikanu, závislostní chování a další. Naše programy vždy připravujeme na aktuální problematiku kolektivu či školy.

Cílem programu je podpořit a znovuobjevit v co největší míře zdravé mechanismy a pozitivní vazby ve třídě a vytvořit žákům a pedagogům ve třídě bezpečný prostor pro otevřené řešení problémů a potíží.

Programy jsou určeny pro 1.- 9. ročníky ZŠ a SŠ, kde se náhle objevil závažný problém. Dále pro třídní kolektivy, které dlouhodobě nevhodně fungují. Doporučujeme zvýšenou pozornost kolektivům zejména 6. tříd, a prvních ročníků SŠ a kolektivům, které nově vznikly spojením či rozdělením tříd.

V programu je zahrnuto 5 setkání po 70-90 minutách ve třídě za přítomnosti třídního učitele, konzultace s třídním učitelem, tvorba zakázky a popsání potíží, závěrečná zpráva, doporučení pro práci se třídou, shrnutí společné práce.SEMINÁŘE A WORKSHOPY

Pro učitelské kolektivy:

Možnosti diagnostických nástrojů pro učitele v MŠ – určení úrovně školní zralosti.

Jde o prakticky zaměřené setkání, kde budou zmíněny oblasti diagnostiky a možnosti diagnostických nástrojů, které mohou využívat učitelky v mateřských školách pro posuzování úrovně školní zralosti. Cílem je usnadnit spolehlivější rozpoznávání vývoje a učení u dětí a dobře interpretovat jejich schopnosti a dovednosti před nástupem do ZŠ směrem k rodičům.


Pro učitele i rodiče:

Nadané a mimořádně nadané děti  ve škole

Problematika nadání zůstávala dlouho spíše opomíjena. Je to však plnohodnotné téma ve vývojové psychologii, předškolní i školní pedagogice. Seznámíme se s projevy a problémy mimořádně nadaných dětí. Budeme hovořit o charakteristikách nadaní dítěte ve školním věku. Přiblížíme si také projevy chování nadaného dítěte v oblasti motoriky, kreativní oblasti, intelektové, řečové i sociální oblasti. Stranou nezůstane ani diskuze nad problémy nadaných dětí. Rámcově se dotkneme vyhledávání nadaných dětí a také především možností rozvoje a přiměřeného přístupu  k dětem s nadáním. Doplněny budou možnosti rozvoje dětí doma a ve škole.


 Témata pro rodičovská  setkání ve škole

Rodičovské kompetence v současném světě

Jaké dnešní doba přináší nejistoty do rodičovské role, jak se k nim můžeme postavit. Diskuze na téma: co já jako rodič mohu, nemohu, musím, nesmím – versus co bych chtěl/a nebo co bych udělal/a, kdybych mohl/a. Téma, o kterém se moc nemluví. Kde se bere občasná nejistota ve výchově a co je vlastně správně a co není. Setkání s rodiči, kteří chtějí pochopit své často ambivalentní myšlenky, s rodiči, kteří chtějí porozumět svému chování ve vztahu k dětem, s rodiči, kteří dokáží mluvit o svém selhávání a o tom, jak se cítí v roli mámy, táty nebo „mámotáty“.


 Bezpečný internet

Technologie 21. století předčila veškerá naše očekávání a představy. Informační a komunikační technologie jsou fascinující a přitahující. Umožňují navazovat virtuální vztahy, vytvářet imaginární pocit bezpečí a často posouvají hranice mezi realitou a fantazií. Je vůbec tento virtuální svět bezpečný pro naše děti? Povídání o současné elektronické „realitě“, o které my rodiče ani sami netušíme. Kam až může zajít?  (Jak se pohybovat na internetu, co dětem kontrolovat a co ne, jaké jsou nebezpečné stránky pro děti, erotika na internetu, na co děti připravit, inspirace pro rodiče.)


 Prevence závislosti

Jsou naše děti držící neustále mobil v ruce závislé? Co dělat, aby „nakonec ještě nezačal hulit marihuanu“? Je normální, že na oslavách pije náš puberťák alkohol? Je závislost dědičná? Jak poznám závislost? Sousedky dcera se řeže do ruky, jak ochráním svou holčičku, aby to také nezkoušela? Jsou v našem okolí drogy? Věříme vůbec našim dětem, že se nebudou rizikově chovat? Jakou roli v tom hrajeme my, rodiče? A mnoho dalších otázek a odpovědí na téma závislost. Přijďte a nebojte se zeptat. Zkušenosti z dětské dorostové adiktologické ambulance.


 Domácí příprava na školu, styly učení

Máme se s dětmi doma učit? Kolik času má dítě věnovat přípravě do školy a jak ji rozložit? Náš seminář pro rodiče bude věnován právě těmto otázkám každodenního učení. Pojmenujeme styly, kterými se dítě učí, najdeme nejvhodnější dobu k vypracování úkolů, řekneme si o nejčastějších překážkách v učení. Prostor bude věnován i konkrétním otázkám rodičů.


 Děti se zdravotním postižením ve škole

Jaké příležitosti a jaká rizika přináší tzv. společné vzdělávání všech dětí? Řekneme si, jaké jsou kategorie dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, najdeme příklady nejčastějších obtíží ve škole vyplývajících ze zdravotního postižení nebo dlouhodobého onemocnění. Zamyslíme se nad tím, co můžeme udělat pro dobrý vzdělávací start dětí s různými vzdělávacími potřebami, jaká podpůrná opatření může nabídnout stát.


Pro školy

 Učitel jako mediátor třídních konfliktů

Workshop je zaměřen na aktivity pomáhající mapovat sociální klima ve třídách a diagnostikovat potíže ve skupině. Možnosti vedení třídy jako skupiny a podpora zdravých vrstevnických vztahů mezi žáky. Rozpoznání prvních signálů nefunkčních vztahů či šikany ve třídě. Příklady vedení dialogu se žáky a celou třídou. Možnosti vlastní rychlé diagnostiky vztahů ve třídě. Standardizované a nestandardizované techniky jejich výhody a nevýhody.


Praktický seminář pro učitelky MŠ „Nové technologie ve školách a jak je zvládnout a využívat“

Možnosti využívání didaktických a výukových aplikací jako doplňkových nástrojů při vzdělávání dětí. Jak a kde nalézt obohacující a praktické aplikace, jak je snadno nainstalovat a jak s nimi pracovat. Základní přehled dobře zpracovaných aplikací na českém i zahraničním trhu.


Seminář IT jako pomocník, ne překážka

Seminář určený pro pedagogy, aby získali kontrolu nad IT službami, které jim usnadní pracovní činnost. V rámci setkání jsou vyhodnoceny aktuálně nejpalčivější potíže s nástroji, které učitelé již používají a je diskutováno, jak nalézt jejich řešení. Následně jsou v kolektivu prakticky ozkoušeny intuitivní aplikace pro prezentování látky, sebeorganizaci a vytváření výukových materiálů. Důležitou částí semináře je sdílení a výměna zkušeností s kolegy.


Workshop na podporu kreativity, interakce a komunikace ve třídě díky IT (nové technologie)

Využívání didaktických a výukových aplikací, které podporují tvořivost a umožňují vlastní tempo při učení. Představení současných trendů v komunikaci studentů se zaměřením na klady (spolupráce) a negativa (kyberšikana). Návrhy na oživení a ilustraci vyučované látky, pomoc při hledání vhodných materiálů.


Nenašli jste, co hledáte? Zkuste to tady: Pro školáky | Pro předškoláky | Pro rodiny

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

To make an appointment, please contact us by phone +420 602 590 000,

or by email info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup