Projekty

Projekty realizované společností Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o. spolufinancované Evropskou unií v rámci podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů.

1. Projekt OP VVV, „Předškolákovo individualizované vzdělání“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000562

Primárním zaměřením projektu je vytvoření funkční sítě 44 mateřských škol, jako center kolegiální podpory a vzájemného obohacování a učení škol a zejména pedagogů. Síť je zaměřena na téma individualizace vzdělávání v MŠ. Sekundárně je projekt věnován podpoře rozvoje zapojených pedagogů a také jejich propojení se studenty (budoucími pedagogy).

2. Projekt OP VVV, „ADAM – Vzdělávací nástroj inovativně kombinující tradiční pomůcky a tablety“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012420

Cílem projektu je vývoj vzdělávacího nástroje ADAM (Application for Development of Agile Mind) pro rozvoj dětí předškolního věku. Nástroj bude rozvíjet informatické myšlení a kognitivní oblasti, jež jsou stavebním kamenem pro informatické myšlení – prostorovou představivost, časové vnímání, matematické dovednosti, zrakové vnímání a sluchové vnímání. Rozvíjené oblasti patří do celosvětového trendu podpory a rozvoje oblasti STEM, kde se klade důraz na rozvoj tohoto myšlení již od předškolního věku.

Kreativní voucher č. j. 04-43/2018/SIC

V rámci voucheru poskytnutého Středočeským inovačním centrem bylo podpořeno vytvoření 40 e-learningových, instruktážních a prezentačních videí a fotosetů pro projekty Školní zralost a možnosti její diagnostiky a rozvoje.

Projekty realizované společností Vzdělávací a diagnostické středisko STEP s.r.o. (dále jen VDS) spolufinancované Evropskou unií v rámci podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Kreativní voucher č. j. SIC/0072/2019

Středočeské inovační centrum podpořilo náš projekt tvorby Mobilní diagnostické aplikace pro rodiče ke zjišťování školní zralosti dětí. Výstupem projektu je aplikace, jež rodičům umožňuje orientačně zjistit úroveň připravenosti dítěte na školu. 

Inovační voucher č. j.: SIC/0118/2019

Předmětem projektu podpořeného Středočeským inovačním centrem byla spolupráce s odborníky z ČVUT za účelem tvorby „Automatizace testování ICT systému iSophi inovativními metodami“. Díky těmto testům dochází k usnadnění vývoje celého systému a k zajištění jeho bezchybného chodu. 

V roce 2020 získala společnost VDS podporu prostřednictvím Operačního program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607) na realizaci projektu „Vzdělávací mobilní aplikace IPSAK“ v hlavním městě Praha. 

Cílem projektu je podpora vzdělávání v mateřských školách, konkrétním výstupem je pak vznik aplikace pro předškolní děti využitelné na dotykových mobilních zařízeních (např. tablety).

V roce 2020 společnost VDS získala podporu prostřednictvím Operačního program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu „Pražských voucherů na inovační projekty“ (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605) pro realizaci projektu „Multimediální nástroj pro rozvoj informatického myšlení u předškoláků“ v hlavním městě Praha. 

Cílem projektu je podpora vzdělávání v mateřských školách, konkrétním výstupem je pak vznik prototypu multimediálního nástroje zahrnujícího didaktické prvky a výukový SW. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s odborníky z Univerzity Hradec Králové.

V roce 2020 společnost VDS získala podporu prostřednictvím Operačního program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes třetí výzvu „Pražských voucherů na inovační projekty“ (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605) pro realizaci projektu „iMAT Portal“ v hlavním městě Praha. 

Cílem projektu je vytvoření IT systému pro tvorbu diagnostických e-materiálů. Konkrétním výstupem je unikátní SW, který vyvinou specialisté z ČVUT v Praze.

V roce 2020 společnost VDS získala podporu prostřednictvím Operačního program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607) pro realizaci projektu „SMART – produktový design“ “ v hlavním městě Praha. 

Cílem projektu zpracování designu nového podoby nástroje SMART pro předškoláky. Konkrétním výstupem je prototyp designu nástroje.

Chcete-li se objednat, prosím kontaktujte nás telefonicky +420 602 590 000, případně e-mailem info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká školní zralosti nebo výchovných obtíží v mateřské škole, doplní důležité informace také učitel MŠ.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i v mateřské škole (namalované obrázky, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

Před vyšetřením prosíme o vyplnění dotazníku o dítěti (ke stažení zde). První část dotazníku vyplní rodič. Pokud se vyšetření týká výukových nebo výchovných obtíží vě škole, doplní důležité informace také učitel ZŠ nebo výchovný poradce.

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané rovněž zprávy a informace ze zdravotní dokumentace (předchozí zprávy z psychologických vyšetření, zprávy a závěry od odborných lékařů). Užitečné jsou i ukázky prací dětí doma i na základní škole škole (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.). Pokud zprávy či práce dětí máte, přineste je prosím k vyšetření (stačí kopie).

Powered by WordPress Popup

To make an appointment, please contact us by phone +420 602 590 000,

or by email info[at]ppporadna.cz.

Powered by WordPress Popup